Informacje

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Gmina Jawornik Polski pozyskała kwotę 956 876,00 zł. Na realizacje projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jawornik Polski”. W ramach zadania 100 gospodarstw naszej gminy spełniających założone kryteria, otrzymało wsparcie w postaci sprzętu komputerowego, bezpłatnego dostępu do internetu oraz możliwość bezpłatnych szkoleń z zakresu korzystania z w/w sprzętu. Ponadto w ramach realizacji projektu zostało zakupione 30 komputerów stacjonarnych do świetlic w Zespole Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim oraz Zespole Szkół nr 2 w Manasterzu. W ramach projektu Urząd Gminy dostarczył także 10 kompletów specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych.

Osoby deklarujące udział w projekcie muszą być mieszkańcami Gminy Jawornik Polski oraz prowadzić gospodarstwo domowe na terenie tutejszej gminy.

Gospodarstwa domowe, o których mowa wyżej muszą spełniać łącznie następujące kryteria dostępu:
– znajdować się w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu
– nie posiadać dostępu do Internetu
– nie posiadać komputera.

Grupy docelowe:
– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (542 zł gospodarstwo jednoosobowe, 456 zł w gospodarstwach wieloosobowych)
– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające di otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (574 zł na jedną osobę, 664 zł na osobę w gospodarstwie domowych w którym są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności)
– dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej (456 zł na jedną osobę)
– osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
– rodziny zastępcze
– rodzinne domy dziecka
– samotni rodzice

– osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatorem w Monitorze Polski przez Prezesa ZUS  (obecnie jest to kwota 844,45 zł)

– dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik : „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzany na 1 osobę w gospodarstwie domowych opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi  1278,43 zł)

Udział wszystkich gospodarstw domowych w projekcie jest bezpłatny

Celem głównym projektu jest:

Ograniczenie zagrożeń wykluczenia cyfrowego spowodowanego warunkami ekonomicznymi lub orzeczoną niepełnosprawnością na terenie Gminy Jawornik Polski.

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 100 gospodarstw domowych, wyposażenie gospodarstw w sprzęt komputerowy, zapewnienie stałej obsługi serwisowej oraz przeszkolenie odbiorców końcowych m.in. w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z Internetu

Cel główny projektu będzie realizowany za pomocą celów szczegółowych:
– zidentyfikowanie beneficjentów ostatecznych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
– dostarczenie beneficjentom ostatecznym zestawów komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do sieci
– uruchomienie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 2 świetlicach przyszkolnych
– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności beneficjentów ostatecznych w zakresie obsługi komputera i wykorzystania Internetu poprzez prowadzenie szkoleń stacjonarnych i e-lerningowych
– ułatwienie powszechnego dostępu do Internetu poprzez wyposażenie 2  świetlic przyszkolnych w sprzęt komputerowy

Okres realizacji projektu obejmuje 18 miesięcy. Trwałość projektu zostanie zapewniona przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu.